Kalendarium

Piątek, 2021-05-14

Imieniny: Bonifacego, Julity

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 74916
 • Do końca roku: 231 dni
 • Do wakacji: 42 dni
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

Artykuły

Rekrutacja 2021/2022

2021-02-04

W załączeniu dokumenty do pobrania.

Więcej o: Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2020/2021

2020-02-15

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Knurowie na rok szkolny 2020/2021

                Rekrutację do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Knurowie określają: Ustawa z 14 grudnia  2017 r. Prawo oświatowe  (Dz .U.   z 2018 r. poz. 996 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996, 1290, 2203, 1669 i 2245); Uchwała nr XXII/216/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów; Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia  23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego  oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym i terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)      od 4 marca do 15 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od 8 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) – składanie Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)      od 18 marca do 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 poz. 996 ze zm.);

3)      23 marca 2020 do godz. 15.00 ( 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)      od 25 marca do 26 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od 25 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5)      27 marca 2020 do godz.15.00 ( 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ogólne zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

 1. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci sześcioletnie (obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 – letnie)  następnie pięcioletnie, czteroletnie, trzyletnie (ze względu na niemożliwość zatrudnienia tzw. pomocy nauczyciela dzieci 3 – letnie muszą mieć opanowane wszystkie umiejętności w zakresie samoobsługi) zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Targ urodzone  w roku  2014, 2015,2016, 2017. 
 2. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie rozpoczyna się na podstawie Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie na rok szkolny 2020/2021, który  rodzice mogą pobrać u dyrektora szkoły oraz u komisji rekrutacyjnej. Wypełniony wniosek należy  złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 marca 2019 r.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie  Dyrektor Szkoły powołuje Zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która działa zgodnie z  zapisami zawartymi w Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Knurowie bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego łącznie następujące kryteria:

     a). wielodzietność rodziny kandydata,

     b). niepełnosprawność kandydata,

     c). niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

     d). niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

     e). niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

     f). samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

     g). objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego łącznie następujące kryteria:

    a). rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie   wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w systemie stacjonarnym,

    b).  rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, kształci się w funkcjonującej szkole,

    c). dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka w rodzinie nie   przekracza kryterium dochodowego,

    d). dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem rodziny.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Knurowie, nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zasady rekrutacji  zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie.
 4. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od 4 marca 2020 r.
 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne odwołanie zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 poz. 996 ze zm.).

                                                                                           Dyrektor Szkoły:

                                                                                               mgr Magdalena Surówka

 

Rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej  im. Świętej Kingi w Knurowie

            Rekrutację do Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Knurowie określają: Ustawa z 14 grudnia  2017 r. Prawo oświatowe  (Dz .U.   z 2018 r. poz. 5996 ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996, 1290, 2203, 1669 i 2245); Uchwała nr XXII/216/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów; Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia  23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego  oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym i terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy I szkoły podstawowej.

 • Od 4 marca do 15 marca 2020 r. ( od 8 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. w postępowaniu uzupełniającym) - składanie dokumentów (zgłoszenie lub wniosek) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ważne:
Zgłoszenie
wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, a wniosek  wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły);

 • Od 18 marca do 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 ( od 12 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00  w postępowaniu uzupełniającym)  - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 poz. 996 ze zm.);
 • 23 marca 2020 r. do godz. 15.00   (24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00  w postępowaniu uzupełniającym)  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • Od 25 marca do 26 marca  2020 r.  do godz. 15.00 ( od 25 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00  w postępowaniu uzupełniającym) - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole  poprzez  Deklarację pisemną rodzica.
 • 27 marca 2020 r. do godz. 15.00  ( 30 kwietnia 2020 r.  w postępowaniu uzupełniającym do godz. 15.00 ) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ogólne zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej:

 1.  Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Knurowie przyjmowane są dzieci siedmioletnie urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (lub dzieci starsze, które korzystały z odroczenia spełniania obowiązku szkolnego), które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałe w obwodzie szkoły (wieś Knurów) na podstawie Zgłoszenia do klasy I obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Do zgłoszenia dołącza się Oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
 2. Przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Knurowie zamieszkałych poza obwodem szkoły  rozpoczyna się na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w Knurowie na rok szkolny 2020/2021,
 3. Zgłoszenia i wnioski   należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony  internetowej www.spknurow.szkolnastrona.pl (zakładka: rekrutacja, Rok szkolny 2020/2021) wypełnić i  złożyć w sekretariacie szkoły.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, kandydatów przyjmuje się na podstawie  kryteriów wymienionych we  Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w Knurowie na rok szkolny 2020/2021
 5. O przyjęciu dzieci spoza obwodu, w ramach wolnych miejsc, decyduje ilość punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
 7. Decyzję o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego  podejmuje Dyrektor Szkoły.  
 8. Zasady rekrutacji  zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Knurowie.
 9. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od 4 marca 2020 r.

                                                                                                   Dyrektor Szkoły:

                                                                                               mgr Magdalena Surówka

Więcej o: Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej 2019/2020

2019-03-02
Powiększ zdjęcie

Rekrutacja rok szkolny 2018-2019

2018-02-23

Wszystkie informacje w załączonym dokumencie.

Więcej o: Rekrutacja rok szkolny 2018-2019