Statystyki

  • Odwiedziło nas: 177180
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2022-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.spknurow.szkolnastrona.pl

 

Wstęp deklaracji

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie

Dane teleadresowe jednostki:

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Knurowie

Knurów 46

34-434 Dębno

tel: 18 27 517 69

e-mail: sekretariat@spknurow.ugnowytarg.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

 

Strona strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej (jeżeli takie występują na stronie www szkoły):

- Zamieszczone na stronie strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie

- Zamieszczone na stronie strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Ułatwienia na stronie strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie

 

Strony podmiotowe w ramach strony strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie

posiadają następujące ułatwienia:

 

    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

    mapa strony

   

 

 

 

Data sporządzenia deklaracji 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

 

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-03 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UG w Nowym Targu

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Surówka

e-mail: sekretariat@spknurow.ugnowytarg.pl

Telefon: 18 27 517 69

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna  

    Dostępność architektoniczna

    Do pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Knurowie znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody.

    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

        na adres e-mail : sekretariat@spknurow.ugnowytarg.pl - faksem na nr : 18 27 517 69

        drogą pocztową na adres : sekretariat@spknurow.ugnowytarg.pl

        osobiście w budynku szkoły

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.