Statystyki

 • Odwiedziło nas: 177103
 • Do końca roku: 94 dni
 • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2022-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Koncepcja pracy szkoły

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ KINGI

 W KNUROWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja

 

 

„Uczymy się osiągać sukcesy małe i duże. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną,  w której szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny, wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.”

 

 

Wizja

Jesteśmy szkołą, w której:

 • uczymy demokracji;
 • stale podwyższamy jakość pracy szkoły;
 • promujemy szkołę;
 • kształtujemy potencjał kadrowy;
 • podnosimy poziom warunków działalności szkoły;
 • zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko;
 • posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania;
 • zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną;
 • zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów;
 • tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się;
 • gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych;
 • zapewniamy równość szans;
 • zapewniamy opiekę i pomoc;
 • wprowadzamy w świat wartości.

Działamy po to, aby:

 

 uczniowie:

 

 1. byli przygotowani do:

 

 • nauki na wyższym szczeblu edukacji,
 • kreowania otaczającego świata,
 • przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywali się zaradnością.

 

2. umieli:

 

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.

 

 

3. realizowali:

 

 • swoje marzenia, plany,
 • zasady i wartości.
 • swoje możliwości

 

rodzice:

 

 • byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły;
 • wspomagali naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą;
 • uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci;
 • współtworzyli miłą i przyjazną atmosferę w szkole.

 

 

nauczyciele:

 

 • nauczyli uczenia się;
 • sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia;
 • rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia;
 • nauczyli zasad kulturalnego zachowywania się;
 • rozwijali poczucie solidarności;
 • szczególnie opiekowali się trudnym, wymagającym uczniem;
 • jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki i życia w nowoczesnym społeczeństwie;
 • uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 

 

Nasz absolwent:

1. ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju;

2. prezentuje postawę patriotyczną;

3. zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych oraz tolerancyjny;

4.potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu,

odpowiedzialny za własne wyniki w nauce;

5. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób;

6. w szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie swoich potrzeb;

7. zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji;

8. korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury;

9. wrażliwy na piękno przyrody, szanuje je i rozumie potrzebę ochrony środowiska.

 

 

 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

              

                 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

 

Praca wychowawcza szkoły

         Ważnym celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Proces ten prowadzić powinien do ukształtowania osoby, która jest aktywna, potrafi prawidłowo reagować w sytuacjach trudnych, jest tolerancyjna, szanuje godność drugiego człowieka. Opracowany wspólnie z radą rodziców program wychowawczy pozwoli nam stworzyć warunki niezbędne do jego rozwoju a współpracując przy jego realizacji ukształtujemy człowieka na miarę XXI wieku.

Opieka

             Rodzice pozostawiając dziecko w szkole muszą mieć pewność, że jest to miejsce bezpieczne a opiekunowie godni zaufania. Staramy się stworzyć warunki sprzyjające zaspokojeniu tych potrzeb. Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów. Mała liczebność klas pozwala wychowawcom bliżej poznać każdego ucznia, jego możliwości i ograniczenia, jego sytuację rodzinną, miejsce zajmowane w klasie i szkole.

Realizacja tego zadania to przede wszystkim:

-          wdrażanie programy profilaktyki,

-          organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów,

-          podejmowanie zadań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych,

-          kontynuowanie współpracy z  psychologiem i pedagogiem gminnym,

-          organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci.

 

 

 

 

 

Kształcenie

 

         Głównym oczekiwaniem rodziców i uczniów jest przygotowanie dzieci do następnego etapu kształcenia. Innymi słowy wyposażenie dzieci, w określony w podstawie programowej zasób wiadomości i umiejętności. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi programów nauczania i podręczników. Nauczyciele uczestniczą w spotkaniach z autorami podręczników. Dzięki temu weryfikują ich dobór dostosowując do wymogów edukacyjnych a przede wszystkim możliwości uczniów. Innym miernikiem pracy szkoły są jej wyniki na sprawdzianie. Starając się spełnić wszystkie oczekiwania  pracujemy nad podniesieniem jakości kształcenia. Wymaga to jednak ciągłego doskonalenia dlatego w następnych latach należy nadal:

-          wnikliwie analizować wyniki sprawdzianu i wdrażać wnioski z niego wynikające,

-          udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,

-          pracować z uczniami zdolnymi,

-          analizować efektywność stosowania form i metod pracy nauczycieli,

-          współpracować z Dyrekcją i nauczycielami Gimnazjum w Krempachach w celu wspólnego przeanalizowania trudności i sukcesów uczniów naszej szkoły.

 

 

Zakładane cele:

 

 • systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

 • analiza wyników zewnętrznych;

 

 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

 

 • wzmocnienie aktywności uczniów;

 

 • umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;

 

 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

 

 • kształtowanie postaw prospołecznych;

 

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 

 • analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

 

 • monitorowanie realizacji podstawy programowej;

 

 • formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

 

 • wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

 

 • organizowanie próbnych sprawdzianów;

 

 • zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

 

 • poszukiwanie skutecznych form i metod pracy;

 

 • mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach ;

 

 • ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki;

 

 • organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie np. Dzień Życzliwości - 14 lutego;

 

 • organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;

 

 • stosowanie się zgodnego z obowiązującymi przepisami ocenianie uczniów z zachowania;

 

 • współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

 • prowadzenie badań oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

 

 • rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

 

 • udział szkoły w akcjach charytatywnych np. zbieranie zakrętek;

 

 • realizacja projektów unijnych;

 

 • udział w programach np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

 

 • rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

 

 • organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

 

 

Zarządzanie szkołą

Organizacja i zarządzanie szkołą

 

      Przez dobre zarządzanie szkołą rozumiem powierzenie nauczycielom jak i pozostałym pracownikom obowiązków zgodnie z ich kwalifikacjami i umiejętnościami. Powodzenie tego działania zagwarantowane zostanie jeżeli będą spełnione określone warunki. Należą tu:

-          uwzględnienie jakości pracy szkoły,

-          współpraca całego zespołu nauczycieli,

-          motywowanie i nagradzanie pracowników.

          Jednym z elementów dobrego zarządzania jest nadzór pedagogiczny. Opracowując go przy współpracy z radą pedagogiczną:

-          stwarzamy warunki sprzyjające rozwojowi szkoły,

-          pozyskujemy informacje na temat działalności i funkcjonowania szkoły.

        Należy stale  doskonalić  pracę zespołów nauczycielskich oraz dążyć do spełnienia przez szkołę wymagań ujętych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym na poziomie co najmniej C.

Pracownicy obsługi to ważne stanowiska pracy niezbędne w funkcjonowaniu szkoły. Zatrudnianie ich uwzględnia potrzeby i odbywa się zgodnie z przepisami. Realizując te działania, trzeba mieć  na uwadze, że również ci pracownicy mają aktywny wkład w szeroko rozumiany proces wychowawczy szkoły.

Baza i wyposażenie szkoły

       Nasza szkoła posiada sześć sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową wyposażoną w dziewięć stanowisk, małą salę gimnastyczną oraz bibliotekę. W ciągu minionych lat udało się zrealizować założenia związane z bazą szkoły. Nasz budynek jest ocieplony, posiada małą, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, odnowiony dach, wymienione oświetlenie w całej szkole. Również sala komputerowa została wyposażona w siedem nowych stanowisk oraz projektor multimedialny. Nauczyciele efektywnie wykorzystują posiadaną bazę a szkoła jest systematycznie wyposażana w pomoce dydaktyczne.

Kadra pedagogiczna

         Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Większość nauczycieli posiada przygotowanie do prowadzenia dwóch, trzech przedmiotów. Nauczyciele systematycznie bogacą wiadomości i doskonalą swoje umiejętności. Efektem pogłębiania wiedzy jest bogacenie warsztatu pracy, zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

           Istotnym elementem funkcjonowania szkoły jest panująca w niej atmosfera. Bardzo ważne jest dbanie o klimat wzajemnego zrozumienia, życzliwości, lojalności oraz odpowiedzialności za rozwój szkoły.

 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo

 

       Dyrektor szkoły musi zadbać o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz o funkcjonowanie w szkole wychowanków i pracowników. Realizując zadania wynikające z bhp dyrektor:

-          zapewnia uczniom opiekę ze strony kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników,

-          organizuje bezpieczne warunki wyjść pozaszkolnych,         

-          właściwie organizuje opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych,

-          realizuje zalecenia służb odpowiedzialnych za BHP,

-          zapewnia czystość, ład i porządek,

-          kontynuuje działania prozdrowotne,

-          realizuje programy promujące zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie.

 

 

Zakładane cele:

 

 • wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;

 

 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

 

 • podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

 

 • prowadzenie działań związanych z remontami;

 

 • opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

 

 • sprawne zarządzanie szkołą.

 

 • doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

 

 • angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

 

 • promowanie zdrowego stylu życia;

 

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 

 • aktualizacja bazy dydaktycznej;

 

 • w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez nauczycieli;

 

 • sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

 

 • w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

 

 • na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

 

 • w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi;

 

 • w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcji;

 

 • nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

 

 • stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

 

 • przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania;

 

 • konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

 

 • wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli.

 

 

 

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Promocja

 

         Promocja to olbrzymi obszar działań, który pomoże rozreklamować pracę szkoły w środowisku. Należą do niego między innymi: uroczystości szkolne, występy, zapraszanie gości, wprowadzenie dni otwartych, zapraszanie na imprezy szkolne.         W procesie kształtowania wizerunku szkoły w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie stosownej polityki informacyjnej. Polegać ona będzie na:

 • przejmowaniu roli kulturowej szkoły w środowisku,
 • wykorzystaniu siły Internetu i mediów,
 • uściślaniu kontaktów z rodzicami poprzez imprezy integracyjne,

Realizując to zadanie  bierzemy udział w licznych konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich często zajmując czołowe lokaty. Przy współpracy z rodzicami organizujemy uroczystości, akademie i spotkania z ciekawymi ludźmi. 

      Ważnym zadaniem w tym zakresie na następne lata jest stworzenie strony internetowej oraz przybliżanie za jej pomocą wizerunku szkoły.  Pozwoli ona na bliższy kontakt ze środowiskiem lokalnym, ułatwi dzielenie się doświadczeniem nauczycieli, sukcesami uczniów a przede wszystkim przyczyni się do  promocji naszej szkoły.

Zakładane cele:

 

 • wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

 

 • wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

 

 • promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

 

 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 

 • kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

 

 • czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

 

 • ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach

 

 • wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;

 

 • organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

 

 • czynna współpraca z rodzicami

 

 • współudział w podejmowaniu decyzji

 

 • zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

 

 • przygotowywanie imprez środowiskowych np. tradycją szkoły jest spotkanie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości;

 

 • aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek;

 

 • sukcesy, wydarzenia szkolne.

 

 

 • wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

 

 • publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

 

EWALUACJA

 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie:

 

 • analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego;

 

 • sprawozdań zespołów przedmiotowych, wychowawczego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wniosków z przeprowadzanej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej;

 

 • zdania uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanego w opiniach i wywiadach.