Kalendarium

Czwartek, 2019-11-21

Imieniny: Janusza, Marii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 74905
 • Do końca roku: 40 dni
 • Do wakacji: 218 dni
Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Artykuły

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

2019-11-05

Warszawa, 1 października 2019 r.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Więcej o: Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

2019-10-07

Apel Pani Prezes KRUS

2019-06-13
Powiększ zdjęcie

Odra

2019-06-10
Powiększ zdjęcie

Bezpieczny wypoczynek

2019-06-03

KOLONIA

2019-06-03

KOLONIA

 

 MORZE BAŁTYCKIE

JASTRZĘBIA GÓRA

 

28.07-10.08.2019, 09.08-22.08.2019

 

 • zakwaterowanie w OWK Helios w pokojach 2-5 os z łazienką www.heliosjastrzebiagora.pl                    
 • wyżywienie (4 x dziennie + suchy prowiant na drogę powrotną)
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • opieka medyczna i ratownika
 • 3 wycieczki autokarowe (Gdańsk i Gdynia, Hel, Władysławowo)
 • 3 wycieczki piesze
 • rejs statkiem po Morzu Bałtyckim   
 • program profilaktyczno-zdrowotny, edukacyjny, kulturalno-oświatowy, konkursy, gry i zabawy 
 • dyskoteki, ogniska
 • ubezpieczenie NNW
 • transport pociągiem (Zakopane – Gdynia - Zakopane)
 • transfer autokarem (Gdynia - Jastrzębia Góra - Gdynia)  

 

 

INFORMACJE
Tatrzańska Izba Gospodarcza

18 20 159 11, 508 042 265, ul. Kościuszki 15, Zakopane

 

* dla dzieci do 16 lat (urodzonych po 01.01.2003) pod warunkiem ubezpieczenia jednego z rodziców/opiekunów w pełnym zakresie w KRUS (ubezpieczenie emerytalne-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) na podstawie zaświadczenia z KRUS

 

Wypoczynek letni z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika oraz przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego.

Więcej o: KOLONIA

NABÓR DO PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ

2019-02-21

Zarządzenie Nr 0050.125.2018

Wójta Gminy Nowy Targ

z dnia 30 października 2018r.

w sprawie: Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów klas I-III szkół podstawowych w programie "Umiem pływać"- współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994z późn. zm.) w celu realizacji w 2019r. programu pn. "Umiem pływać”, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuję regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie pn. „Umiem pływać”- jako załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 do                                 

Zarządzenia Nr 0050.125.2018           

Wójta Gminy Nowy Targ                      

z dnia 30.10.2018r.                                              

 

REGULAMIN

rekrutacji i uczestnictwa w programie współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”.

 

1. W zajęciach nauki pływania uczestniczą zakwalifikowani do zajęć uczniowie klas I- III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ.

2. Organizator zajęć- Wójt Gminy Nowy Targ oraz szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację uczestników programu, z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu, a także:

            1) zabezpieczą wykonawców usług (opiekuna grupy, instruktora)

            2) zorganizują transport grup na zajęcia

            3) zapewnią dostęp do basenu kąpielowego,     

w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania w bezpiecznych warunkach i zgodnie z założeniami programu.

3. Rekrutację do zajęć na podstawie niniejszego Regulaminu przeprowadzą komisje rekrutacyjne w poszczególnych szkołach powołane na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.

4.Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w dniach:

1) I tura 150 uczniów -01.02.2019r.- 01.03.2019r.

2) II tura 150 uczniów - 01.02.2019r.- 01.03.2019r.

3) III tura 150 uczniów- 02.09.2019r.- 13.09.2019r.

5. Uczniowie klas I- III szkół podstawowych zainteresowani udziałem programie składają, do dyrektora szkoły do której uczęszczają, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

6. Dopuszczenie do udziału w programie następuje w granicach limitów uczestników w szkole (załącznik nr 4 do regulaminu), po uzyskaniu wymaganego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (pływania) jak załącznik nr 3 do regulaminu.

7. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników zajęć zakwalifikowanych do programu, nastąpi przedłużenie procesu rekrutacji, do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych. Termin wyznaczy dyrektor danej szkoły, jednak nie później niż jeden dzień przed datą pierwszych zajęć. W tym przypadku dopuszcza się zakwalifikowanie do zajęć uczestnika z innej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Nowy Targ.

8. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, natomiast nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu.

9. Wzory formularzy rekrutacyjnych będą dostępne w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły biorącej udział w programie oraz w Urzędzie Gminy Nowy Targ (Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ).

10. Uczestnicy zajęć powinni mieć wykupione przez rodziców/opiekunów prawnych, dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Po zebraniu wymaganej liczby chętnych do udziału w zajęciach objętych programem, pozostałe zainteresowane osoby będą wpisane na listę rezerwową.

12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.

13. W procesie rekrutacji komisje rekrutacyjne będą kierowały się diagnozami, które zostały przygotowane w danej placówce oświatowej, biorącej udział w programie. Priorytetowo będą traktowani uczennice i uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, a  następnie posiadający wzorowe zachowanie i średnią ocen z przedmiotów za okres ostatniego semestru.  

14. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i tworzy grupę docelową dzieci, które wezmą udział w zajęciach nauki pływania (listę uczestników i listę rezerwową) według wzoru jak załącznik nr 5 i nr 6.

15. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej – poinformuje uczestników o wynikach rekrutacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

16. Decyzje komisji rekrutacyjnych są ostateczne i nie podlegają zmianie.

17. Rodzice/opiekunowie prawni uczennic i uczniów znajdujących się na listach rankingowych zobowiązani są niezwłocznie do podpisania deklaracji uczestnictwa jak załącznik nr 7 do regulaminu.

18. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w trakcie pierwszych lub drugich zajęć, do uczestnictwa w programie kwalifikuje się innego ucznia z listy rezerwowej.

19. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć.

20. Zbiórka przed szkołą, przemarsz lub transport z opiekunem na miejsce zajęć odbywa się środkami wyznaczonymi przez organizatora zajęć.

21. Dopuszczenie uczestnika do zajęć w danym dniu, następuje po ocenie przez opiekuna grupy i instruktora pływania jego  aktualnego stanu psychofizycznego (ocena i zapytanie o samopoczucie, stan zdrowotny dozwalający uczestnictwo) oraz spełnieniu wymogów bezpieczeństwa (właściwa odzież, obuwie, itp.).

22. Do głównych założeń programu należą:

 1. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci;
 2. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 3. profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
 4. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,
 5. edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych lub innych zbiorników wodnych.

23. Powrót z zajęć na zasadach określonych dla wyjazdu (wyjścia) na zajęcia.

24. Odbiór uczestników przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby.

25. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia organizatora zajęć (instruktora, opiekuna grupy, dyrektora szkoły) o rezygnacji z zajęć lub nieobecności na zajęciach w danym dniu, na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem zajęć.

26. Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania organizatora zajęć (instruktora, opiekuna grupy, dyrektora szkoły) o niedyspozycji psychofizycznej dziecka, uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach.

27. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykazywania wszelkich wynikających z programu zajęć, poleceń opiekuna grupy i instruktora.

28. Zasady korzystania przez uczestników z basenu kąpielowego zawarte są w regulaminie pływalni.

29.Zgodnie z zawartą umową o korzystaniu z basenu kąpielowego, zajęcia nauki pływania prowadzi instruktor nauki pływania wyznaczony przez zarządcę tego obiektu.

30. Zajęcia dokumentowane są przez opiekuna grupy i instruktora w dziennikach zajęć.

31. Administratorem danych osobowych uczestników programu jest Wójt Gminy Nowy Targ. Do przetwarzania danych osobowych dopuszcza się pracowników Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, a także osoby którym powierzono na podstawie odrębnych umów realizację zajęć i sprawowanie opieki nad ich uczestnikami, jak również pracowników szkół, biorących udział w programie (członków komisji rekrutacyjnej).

Więcej o: NABÓR DO PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

2019-01-22

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

 

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

 

uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłużonego wypoczynku będą mogły skorzystać dzieci z pozostałych regionów krajów. Ważne, by wyjazdy na obozy i zimowiska przebiegały w bezpiecznych i komfortowych warunkach, a młodzi ludzie byli świadomi potencjalnych zagrożeń. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych. To ważny problem zarówno przy okazji rozpoczynających się ferii zimowych, jak i całego roku szkolnego.

 

Specjalny list dotyczący tego zagadnienia skierowali do rodziców i opiekunów Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Przedstawili w nim obecnie obowiązujące rozwiązania prawne, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”, a przede wszystkim zaapelowali o odpowiednie wsparcie dla młodych ludzi. Główny Inspektor Sanitarny oraz Komendant Główny Policji zaznaczyli, że kluczowe w walce z narkotykami jest podnoszenie świadomości i podkreślanie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie dzieci.

 

Uprzejmie proszę, aby za Państwa pośrednictwem list trafił do rodziców i opiekunów uczniów. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na stronie internetowej ministerstwa zamieściliśmy rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Rodzicom i opiekunom przypominam również adres www.wypoczynek.men.gov.pl, gdzie znajduje się baza wypoczynku. Na bieżąco publikowane są w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.

 

Wspólnie zatroszczmy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży! 

 

Przekazuję wyrazu szacunku, życząc udanego i bezpiecznego zimowego wypoczynku.

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Więcej o: Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji dotyczący przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”

2019-01-22